Obchodné a reklamačné podmienky


1.    Všeobecné ustanovenia

 

 

 

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.nanoobchod.sk.

 

Účelom týchto obchodných podmienok je upresniť a vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej.

 

 

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.nanoobchod.sk je spoločnosť NANOTEC s.r.o., Lipová 24, 085 01 Bardejov, IČO:45 886 211, DIČ:2023121320, IČ DPH:SK2023121320

 

Spoločnosť zapísaná v Obch.reg. Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23598/P

 

 

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.nanoobchod.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.nanoobchod.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

(odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa).

Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

Web: www.soi.sk 

 

2.    Vymedzenie pojmov

       1.    predávajúci – NANOTEK, s. r. o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.nanoobchod.sk (E-shop)
       2.    kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
       3.    tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.nanoobchod.sk
       4.    objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
       5.    naša adresa – NANOTEK s.r.o. Lipová 24, 085 01 Bardejov


3.    Objednávka
       1.    Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.nanoobchod.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
       2.    Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná.

4.    Storno objednávky

       1.    Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: objednavky@nanoobchod.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 1. tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

        2.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
         3.    V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.


5.    Zľavy k objednávke
         1.    Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu:
                - nakupujúci musí byť registrovaným užívateľom E-shopu
                - nakupujúci požiadal telefonicky, alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty
                - nakupujúci použije na nákup Zľavový kupón
                - každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
                - zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchdný a veľkoobchodný nákup
         2.    V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.

 

6.    Darčekový kupón
         1.   Darčekový kupón, ďalej len "Darček" na našom e-shope môže kupujúci využiť na zníženie nákupnej ceny
         2.    Hodnota Darčeka je v nominálnych hodnotách, uveďte sumu, pokiaľ využívate darčekový kupón
         3.    Platnosť Darčeka je v minimálnom trvaní 6 mesiacov od dátumu záväznej objednávky
         4.    Darček na nákup môže využiť ktokoľvek nie len kupujúci
         5.    V prípade, že hodnota Darčeka je väčšia ako objednaný tovar, rozdiel v cene sa kupujúcemu nevracia
         6.    Objednávku s využitím Darčeka je možné realizovať iba ako registrujúci užívateľ e-shopu
         7.    V procese webovej objednávky po aktivácii kupónu musíte objednávku dokončiť, v opačnom prípade darček stráca hodnotu a nie je možné ho použiť druhýkrát
         8.    Darčekový kupón je posielaný elektronicky emailom alebo je posielaný kupujúcemu Kuriérom UPS, najneskôť do 24hod od záväznej objednávky v pracovných dňoch
         9.    Darček je posielaný v darčekovom balení
        10.    Cena poštovného a balného pre Darček je 3,99 €
        11.    V momente keď kupujúci preberie Darček od kuriérskej spoločnosti, predajca nezodpovedá za prípadné zneužitie, stratu, zničenie alebo nezákonné odcudzenie. V tomto bode predajca nie je povinný kupujúcemu vytvoriť náhradný Darček.
        12.    Pokiaľ sa kupujúci preukáže dokladom z polície o nezákonnom odcudzení Darčeka, predajca jeho odcudzený Darčekový kupón deaktivuje a kupujúcemu vytvorí nový Darčekový kupón, ktorý mu poskytne iba v elektronickej forme na mail kupujúceho. Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase informovať o nezákonnom odcudzení svojho Darčeka predajcu.

 

7.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy
        1.    Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy(napr.suma za doručenie). Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

 Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
           - zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na objednávky@nanoobchod.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí
            - tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na našu adresu

         2.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
         3.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar. Zvyšnú sumu z kúpnej ceny vráti predávajúci kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
         4.    V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

8.    Dodacie podmienky
         1.    Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne , podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
         2.    Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).


9.    Poplatky za prepravu a balné
         1.    Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti

- Spôsob platby
         1.   Tovar môže kupojúci zaplatiť dobierkou, prevodom na bankový účet kupujúceho na základe predfaktúry, cez platobný systém PayPal (pomocou PayPal účtu alebo pomocou platobnej karty)
         2.    Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!
          3.    Pri nákupe nad 100 €uro môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.
          4.    Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

10.   Záruka, reklamácie a servis
          1.    Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
          2.    Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
          3.    Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
          4.    Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.
          5.    Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
          6.    Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou (nie na dobierku), na adresu našej Firmy, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Adresa firmy : NANOTEK s.r.o., Lipová 24, 085 01 Bardejov
- Reklamovaný výrobok prevezmeme po dohode v sídle firmy aj osobne.
          7.    Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
          8.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 5 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
          -    Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
          -    Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
          -    V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
          -    Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

11.    Postup reklamácie:
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
          1.    Pošlite e-mail na našu adresu objednavky@nanoobchod.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt(prípadne uveďte Vaše prihlasovacie meno) na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.
          2.    Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
          3.    Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt. Tovar pošlite kuriérom alebo poštou doporučene, ale NIE na DOBIERKU,dobierky nepreberáme a budú vrátené odosielateľovi. Náklady na odoslanie reklamovaného tovaru znáša kupujúci.


12.    Zmlúvna pokuta
Predávajúci môže udeliť zmlúvnu pokutu kupujúcemu vo výške 50 € na základe:
          1.    Pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.
          2.    Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru, s 5 dňovou splatnosťou na 50 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
          3.    V prípade neuhradenia zmlúvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
          4.    Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku www.e-dlznici.sk
          5.    V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí, aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky www.e-dlznici.sk v čo najkratšom čase odstránený.
          6.    Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmlúvnou pokutou vo výške 50 € v prípade že si dobierkovú zásielku nepreberie.

 


13.   Ochrana osobných údajov

       Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Cez HEUREKA.SK - „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

14. Záverečné ustanovenia
         1.    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
         2.    Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
         3.    V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
 

 

 

V Bardejove dňa 1.1.2014